Марқұмныңжатқанжеріжарық, топырағыторқаболғай!

театр ұжымыақын, ойшыл, фольклор танушы, этнограф, тарихшы, философ,
қазақмәдениеті мен әдебиетініңбелгілітұлғасыМәшһүрЖүсіпКөпейұлыныңкесенесінебарып мал сойып,
құранбағыштап, зияратжасапқайтты.
Марқұмныңжатқанжеріжарық, топырағыторқаболғай!

Әріптестерге сәттілік дейміз!

9-1

Театрымыздың көркемдік жетекшісі Ержан Қауланов жаңа туындысының үстел үсті оқылымын бастады.
 Алдағы уақытта Сіздерді тамаша спектакльмен қуантпақпыз!
 Әріптестерге сәттілік дейміз!

 

ҚазақтыңҚызЖібегіЖүсіпбектеатрындақонақта!

<

 

 
Кино және театр актрисасы, Қазақ КСР Еңбексіңіргенартисі, Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, ҚұрметжәнеПарасатордендерініңиегері, ҚазақстанРеспубликасыныңмәдениетсаласындағымемлекеттікстепендиясыныңиегері - ӨтекешоваМеруертҚаратайқызытеатрғаарнайыатбасынбұрды. Қазақкиносындағышоқтығыбиік, қайталанбасҚызЖібекбейнесі – мәңгіліксұлулық пен таланттыңкөркемүйлесіміне, қазаққыздарыныңкөркемэталонынаайналды. Ғұмырынұлттықөнергеарнаған талант иесіМеруертҚаратайқызы театр ұжымыменкездесіп, сұхбатқұрып, жылылебізінбілдірді.

Қайырлыкүн, сүйіктікөрермен!

 

 

Қайырлыкүн, сүйіктікөрермен! Театр ұжымыжазғыдемалыстаноралып, 34-ші маусымныңқызудайындығынакірісіпкетті. Алдағыуақыттаойғаалғанжоспарлар, жағымдыжаңалықтарменбөлісетінболамыз. Бізбенбіргеболыңыздар