Марқұмныңжатқанжеріжарық, топырағыторқаболғай!

театр ұжымыақын, ойшыл, фольклор танушы, этнограф, тарихшы, философ,
қазақмәдениеті мен әдебиетініңбелгілітұлғасыМәшһүрЖүсіпКөпейұлыныңкесенесінебарып мал сойып,
құранбағыштап, зияратжасапқайтты.
Марқұмныңжатқанжеріжарық, топырағыторқаболғай!