Қайырлыкүн, сүйіктікөрермен!

 

 

Қайырлыкүн, сүйіктікөрермен! Театр ұжымыжазғыдемалыстаноралып, 34-ші маусымныңқызудайындығынакірісіпкетті. Алдағыуақыттаойғаалғанжоспарлар, жағымдыжаңалықтарменбөлісетінболамыз. Бізбенбіргеболыңыздар